Komisje RM

20 interwencji tygodniowo. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 16.11.2021

Na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 w dniu 16 listopada 2021 r., omawiano działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach.

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka, Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath, Naczelnik Wydziału Edukacji, Mariusz Kucharz, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Agnieszka Wilczyńska oraz przedstawiciel Gliwice Odnowa.

Komisja wysłuchała wypowiedzi dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Agnieszki Wilczyńskiej, która przedstawiła informację dotyczącą kierowanej przez nią jednostki. Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej skierowana jest do dzieci i młodzieży, do ukończenia edukacji w szkole ponadpodstawowej, mieszkających w Gliwicach lub uczęszczających do gliwickich placówek oświatowych. Liczba dzieci i młodzieży, wykazana w raporcie SIO na 30 września 20211, którym przysługuje prawo korzystania z zadań pozaszkolnych w Gliwicach – w tym m.in. właśnie z Poradni, wynosi ponad 39 tys., nie licząc dzieci z powiatu gliwickiego. W ubiegłym roku szkolnym 2020/2021 liczba korzystających z form pomocy takich jak: porady, konsultacje, treningi, warsztaty, grupy wsparcia, terapia rodzin (liczba rodzin), organizacja przedsięwzięć o charakterze środowiskowym na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, spotkania z przedstawicielami innych instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, wyniosła ponad 13,5 tys. osób. Sama liczba diagnoz (na 30 września 2021), to niemal 4,5 tys., a na koniec roku 2021 zbliży się do 7 tys.

Wzrasta liczba przeprowadzanych interwencji kryzysowych, w 2019 r. było to pięć interwencji tygodniowo, teraz jest to około dwudziestu. Niestety ze względu na pandemię spadają możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży, aby to zmienić, trzeba podjąć pracę. Na ten moment nie ma zaś pomysłu, w jakiej formie może zostać przygotowana pomoc dla nauczycieli w kontekście skutków pandemii. Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zwróciła się z zapytaniem, czy możliwe jest udzielenie odpowiedzi ma pytanie dotyczące wysokości środków przeznaczonych na realizację wczesnego wspomagania rozwoju, Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że środki te są policzone, a w ciągu ostatnich kilku lat ich wysokość wzrosła co najmniej dziesięciokrotnie.

Komisja opiniowała projekt uchwały (druk nr 677) w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 w Gliwicach. Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przypomniał pokrótce historię związaną z Młodzieżowym Domem Kultury. W kwietniu 2021 r. została przez Radę Miasta przyjęta uchwała intencyjna dotycząca likwidacji tej jednostki, a następnie skierowana do opiniowania. W maju 2021 r. podjęta została uchwała o utworzeniu nowej instytucji kultury – Centrum Kultury Victoria. W lipcu 2021 r. uchwała o likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury uzyskała negatywną opinię Kuratorium Oświaty. W związku z powyższym zwrócono się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem odwoławczym w stosunku do wydanej opinii, a jednocześnie z drugim wnioskiem o przywrócenie terminu biegu sprawy, gdyż po pierwsze decyzja ta została wydana z wadą prawną, a po drugie złożoność argumentów przedstawionych w opinii, wymagała analizy prawnej, odniesień do orzeczeń i wykładni na
wynikających z wyroków sądowych i niemożliwe było (biorąc pod uwagę fakt dni wolnych następujących po otrzymaniu decyzji) przygotowanie wniosku w terminie 7 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button