Jawność

Coraz goręcej wokół Śląskiej Sieci Metropolitalnej

Nazwa spółki pada w różnych kontekstach przynajmniej raz w tygodniu. Władze Gliwic chwalą, dziennikarze krytykują, prokuratura sprawdza.

W związku z zainteresowaniem spółką Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. wydała w dniu 15.12.2020 r. oświadczenie, w którym odnosi się do problemów finansowych firmy (przypomnijmy – spółka w całości należy do samorządu).

Spółka cały czas boryka się z wielomilionowym długiem, powstałym w roku 2018, a w związku z działalnością ówczesnego zarządu trwa postępowanie prokuratury. Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się jeden z byłych prezesów półki ma postawionych kilkanaście zarzutów.

Wokół spółki narasta wiele kontrowersji, tymczasem władze Gliwic uparcie dążą do przekazywania jej zadań własnych gminy, a co za tym idzie – kolejnych milionów z budżetu miasta. Niedawno zdecydowano o przekazaniu ŚSM zadań promocji miasta w hali Arena. Podobnie z zadaniem informatyzacji zadań własnych miasta – również miała zająć się tym spółka komunalna (uchwałę w tej sprawie uchylił niedawno wojewoda, władze Gliwic się odwołują). Na przyszły rok Prezydent Adam Neumann zaplanował zaś przekazanie spółce 4,5 mln zł w ramach dokapitalizowania. Spółka niezwykle często otrzymuje zlecenia z urzędu z pominięciem przetargu. Zlecenia, które nijak się mają do charakterystyki spółki.

W ciągu 11 lat działania spółki zarządzali nią: Grzegorz Nitkiewicz (prezes), Rafał Fulczyk (wiceprezes) wiceprezydent Miasta Gliwice Ewa Weber (jako prezes), Ludomir Utratny (prezes), Agnieszka Olbrycht Banach (aktualny prezes).

Przez radę nadzorczą przewinęli się: Tadeusz Baj, Ryszard Wilk, Henryk Błażusiak, Aleksandra Śnieżek, Agata Koba, Rudolf Widziszowski. Aktualny skład Rady Nadzorczej: Ewa Weber, Jarosław Jander, Marcin Baron.

Oto treść oświadczenia władz spółki Śląska Sieć Metropolitalna:

W 2018 r. Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. (spółka komunalna miasta Gliwice) osiągnęła wielomilionowy ujemny wynik finansowy. Głównym powodem trudnej sytuacji ekonomicznej Spółki było zaciągnięcie pożyczki i zakup infrastruktury (serwerów) na realizację projektu „Utworzenie Centrum Usług Wspólnych, jako samorządowej platformy dojrzałych e-usług, oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej”, który to projekt nie uzyskał dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

W związku z powyższym oraz innymi negatywnymi informacjami płynącymi ze Spółki, w ramach działań nadzorczych miasta Gliwice, 30 kwietnia 2019 r. odpowiadający w tamtym okresie za spółki komunalne Wiceprezydent Adam Neumann, podjął decyzję o odwołaniu ówczesnego Zarządu. Na nowego Prezesa ŚSM Sp. z o.o. Prezydent Miasta powołał panią Ewę Weber.

Prezes Ewa Weber przeprowadziła niezwłocznie szerokie działania zmierzające do pełnego zdiagnozowania sytuacji ekonomicznej, funkcjonalnej oraz księgowej Spółki, a następnie przygotowała i rozpoczęła działania zmierzające do poprawy jej sytuacji finansowo-organizacyjnej. W tym podjęła natychmiastowe negocjacje z pożyczkodawcą mające na celu wynegocjowanie korzystniejszych warunków spłaty pożyczki, co zostało zakończone  powodzeniem.

W wyniku dokonanych analiz przygotowano szeroko zakrojone działania naprawcze mające na celu ograniczenie bieżących kosztów funkcjonowania Spółki oraz bardziej efektywną realizację celów działalności ŚSM Sp. z o.o.

Analizy nowego Zarządu doprowadziły również do stwierdzenia nieprawidłowości w części działań podejmowanych przez funkcjonujący do 30 kwietnia 2019 r. Zarząd. W związku z tym Prezes Ewa Weber złożyła w imieniu Spółki zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania.

Działania naprawcze są konsekwentnie realizowane, a wprowadzone w toku ich wdrażania zmiany przyczyniają się do systematycznej poprawy jakości świadczonych przez Spółkę usług oraz bieżącego funkcjonowania Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. Pożyczka jest spłacana terminowo, a infrastruktura zakupiona na potrzeby niezrealizowanego projektu jest stopniowo wykorzystywana zgodnie z przyjętym harmonogramem i realizacją usług.

Prezes Zarządu
Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.

Agnieszka Olbrycht-Banach

Wiceprezydent Ewa Weber na posiedzeniu komisji

Temat działalności spółki był poruszany podczas niedawnej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Obecna wiceprezydent Ewa Weber odniosła się do działań spółki:

Prezydent Weber: „my nie zlecamy informatyzacji tylko zlecamy zadania związane z edukacją, które muszą być wykonywane za pomocą środków teleinformatycznych. Prezydent nie zgadza się z rozstrzygnięciem nadzorczym i chce skierować do sądu administracyjnego skargę w sprawie tego rozstrzygnięcia.” Prezydent Weber zasiada jednocześnie w Radzie Nadzorczej wspomnianej spółki. Radny Chmielewski zapytał o aktualny dług ŚSM – niestety nie otrzymał odpowiedzi, gdyż Pani Ewa Weber nie pamiętała kwoty pozostającej do spłaty. Jak wskazują dokumenty finansowe spółki z 2018 roku, mowa nawet o 7 mln zł. Jak wyjaśniła Pani prezydent Weber, spółka ma zadłużenie wynikające z zakupu sprzętu do projektu, w którym ostatecznie nie otrzymała dofinansowania. Według prezydent Weber, sprzęt ten idealnie nadaje się do realizowania zadań zleconych uchwałą o informatyzacji działań miasta. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Ciągłe dokapitalizowanie działań spółki, zlecanie kolejnych zadań, przekazywanie zleceń z urzędu bez przetargu. Wszystko wygląda na to, że gliwicki samorząd postanowił spłacić wielomilionowe długi spółki pieniędzmi gliwickiego podatnika.

Jakby problemów było mało, na temat spółki tekst opublikował 14 grudnia portal Dzisiaj w Gliwicach. “Milionowe długi oraz kreatywna księgowość w miejskiej spółce?” to tytuł artykułu. Obszerny fragment tekstu zamieszczamy poniżej:

Śląska Sieć Metropolitalna, spółka powołana w 2009 roku przez Miasto Gliwice z kapitałem zakładowym w wysokości zaledwie 500 tysięcy złotych, przez lata wspierana była dodatkowymi pieniędzmi z budżetu miasta. W latach 2010 – 2014 spółka otrzymała wsparcie w wysokości 8,5 miliona. W kolejnych latach to wsparcie sięgnęło już kwoty 23 milionów!(…)

Z informacji jakie udało nam się pozyskać, wynika, że (dług spółki- red. GoN) dotyczył sprzętu komputerowego wartego ok. 20 milionów złotych, którego zakup powierzono pośrednikowi. Sprzęt ten miał być wykorzystywany przy realizacji projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Miejska spółka, prawdopodobnie przez pośrednika, sprzęt zakupiła przed przyznaniem dofinansowania, którego ostatecznie nie otrzymała. (…)

Co ciekawe, kwoty corocznego dokapitalizowania przez Miasto Gliwice są niemal identyczne z wysokością rocznych zobowiązań spółki. Podejrzewamy, że ŚSM mogła próbować ukryć te zobowiązania w sprawozdaniach finansowych, przedstawiając je jako środki trwałe w budowie. Jeśli nasze domysły się potwierdzą, to niewykluczone, że w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z działalnością za którą grozić może odpowiedzialność karna. (…)

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że po śmierci wiceprezydenta Piotra Wieczorka, który z ramienia Miasta sprawował nadzór nad spółkami, jego kompetencje przejął Adam Neumann – wtedy także wiceprezydent, a obecnie prezydent Gliwic. Prezesem spółki była Ewa Weber. Weber jest teraz wiceprezydentem u Neumanna i nadzoruje działania… Śląskiej Sieci Metropolitalnej.

Temat spółki i jej działań będziemy monitorować na bieżąco. Z całą pewnością warto dokładnie przyjrzeć się innym aspektom funkcjonowania Śląskiej Sieci Metropolitalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button