Życie Miasta

Ile pieniędzy po waloryzacji?

Dobra wiadomość dla osób otrzymujących świadczenia emerytalno-rentowe z KRUS. Prawie 1,09 mln emerytów i rencistów od marca otrzyma więcej pieniędzy.

Deklaracja podwyższenia emerytury podstawowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego została obwieszczona komunikatem w ubiegłym roku przez Prezesa KRUS. Zapowiadała zmiany, które zostały wprowadzone od 1 marca 2021 r. Podwyższono kwoty rolniczej emerytury podstawowej o 4,24 proc. W ten sposób nowa wysokość świadczenia wynosi: 1.013 zł 63 gr.

Pełne informacje dotyczące waloryzacji emerytur i rent znajdziemy na stronie KRUSu lub w jego jednostkach organizacyjnych Kasy. Warto poświęcić trochę uwagi na sposób obliczania świadczenia.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2021 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1.013 zł 63 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 50 zł – czytamy na stronie internetowa KRUS.

Należy podkreślić, że od 1 marca ulegają podwyższeniu emerytury i renty wypłacane przez KRUS. Natomiast jeżeli kwota do wypłaty będzie niższa, od najniższej emerytury pracowniczej – 1.250,88 zł –  KRUS zadeklarował się dopłacać do niej różnicę.

Nie wszystkie jednak świadczenia zostaną zrewaloryzowane. Do kwoty najniższej emerytury pracowniczej nie zostaną podniesione:

 • a) emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),
 • b) świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
 • c) emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
 • d) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata – dodaje KRUS.

Zwiększeniu ulegną także inne świadczenia. Przykładowo od 1 marca wzrosła kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Nową kwotą  będzie 1.250,88 zł.

Na tym jednak nie kończą się wprowadzone zmiany. KRUS informuje o waloryzacji pozostałych dodatków lub świadczeń przysługujących do emerytur, lub rent. Podano ich nową wysokość.

 • dodatek pielęgnacyjny – 239 zł 66 gr
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 359 zł 49 gr
 • dodatek kombatancki – 239 zł 66 gr
 • dodatek za tajne nauczanie – 239 zł 66 gr
 • ryczałt energetyczny – 179 zł 81 gr
 • dodatek kompensacyjny – 35 zł 95 gr
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 450 zł 44 gr
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 239 zł 66 gr
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 239 zł 66 gr
 • dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 917 zł 58 gr – kończy strona internetowa KRUS.

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button