Polityka lokalnaSesja RM

Sesja budżetowa Rady Miasta Gliwice – podsumowanie

W dniu 17.12.2020 r. odbyła się ostatnia w tym roku Sesja Rady Miasta Gliwice. Sesja tzw. budżetowa, gdyż radni pochylili się nad projektem budżetu miasta na rok 2021. Na sesji nie zabrakło punktów zapalnych i kontrowersji.

Porządek sesji: [LINK]. Zapis wideo posiedzenia: [LINK]. Sesja trwała około 5,5 godziny.

Wszyscy radni byli obecni.

Najciekawsze momenty sesji:
1. Prezydent udzielił obszernej informacji o swojej pracy. Najważniejsze informacje przekazane przez Prezydenta Adama Neumanna:

 • Sytuacja epidemiczna w Gliwicach jest wciąż bardzo poważna, ale stabilna. Wszystkie miejsca “covidowe” w szpitalach są zajęte. Szpital szykuje się do akcji szczepień.
 • W tym roku miasto wsparło szpital kwotą blisko 30 mln zł.
 • Minimum do 3 stycznia w szkołach nauka zdalna.
 • Prezydent poinformował o negatywnym wpływie regulacji prawnych podjętych na szczeblu centralnym na budżety samorządów.
 • Prezydent przedstawił swoje zastrzeżenia do funkcjonowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, któremu zarzuca się rozdawanie funduszy wg klucza partyjnego, Gliwice otrzymały dofinansowanie jednej inwestycji na osiem złożonych wniosków.
 • Informacja o nowych podatkach planowanych do wprowadzenia w 2021 roku, największe obciążenia na skutek podwyżki cen prądu.
 • Pozytywny efekt apelu Rady Miasta Gliwice do NFZ i Min. Zdrowia w sprawie podwyższenia wyceny punktu za świadczenia usług w zakresie rehabilitacji dzieci.
 • Brak odpowiedzi MEN na apel prezydenta w sprawie zmian w sposobie dotowania szkół niepublicznych. Według prezydenta system jest dziurawy, gdyż pozwala na “naciągactwo” szkół niepublicznych.
 • Odnowiono boisko w zespole szkół na Sikorniku.
 • Otwarcie kolejnego odcinka obwodnicy Gliwic (Pszczyńska-Bojkowska).
 • Oddanie do użytku betonowego pasa startowego na gliwickim lotnisku.
 • Informacja o przetargu na projekt przebudowy alei Mickiewicza. Prezydent oficjalnie informuje o odstąpieniu od zamiaru wycinania Lip.
 • Informacja o pracy Straży Miejskiej.
 • Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o Gliwicach, informacja o zwycięzcach. Prezydent deklaruje rozważanie wdrożenia prac w życie.
 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice. Miasto zakłada duży wzrost zadłużenia Miasta w nadchodzących latach i zmniejszenie wydatków na inwestycje.

Radny Chmielewski (PiS) zaznaczył, iż uchwała przedłożona radzie pod głosowanie to inny druk niż ten, który był przedstawiony komisjom do zaopiniowania. Stało się tak, ponieważ głosowany projekt uchwały uzupełniony został o autopoprawkę prezydenta. Uchwała została przyjęta przez Radę Miasta Gliwice.

 1. Projekt uchwały budżetu Miasta Gliwice na 2021 rok. Deficyt budżetowy planowany w wysokości 327,7 mln zł.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez komisje RM. Kluby radnych KdGZF oraz KO nie miały żadnych uwag do projektu. W imieniu KdGZF radny Michał Jaśniok zarekomendował przyjęcie uchwały, w imieniu klubu KO radny Janusz Szymanowski przekazał pozytywną opinię do projektu uchwały. W trakcie sesji doszło do bardzo ciekawej sytuacji, gdyż w dyskusji radni klubu KO poinformowali o tym, że pozytywna opinia radnego Szymanowskiego jest jedynie jego własną opinią, gdyż klub nie zbierał się i nie przyjmował opinii w tej sprawie (nagranie od 2:15:50).

W imieniu klubu radnych PiS głos zabrał Łukasz Chmielewski, który poinformował o merytorycznych zastrzeżeniach do projektu. Co konkretnie nie podobało się radnym? (Nagranie od 1:57:25).

Pierwszym zastrzeżeniem był wzrost wydatków na badania opinii publicznej 0 ponad 70 tys. zł. Czy w dobie epidemii nie mamy ważniejszych wydatków? – pytał radny Chmielewski. Radnym nie podobało się także zmniejszenie budżetów rad dzielnic w planie na 2021 rok. Budżety rad zmniejszono o około 10% w stosunku do roku bieżącego. Promocja miasta w hali Arena – wyraźny wzrost z 5,5 mln zł do 8 mln zł. “Inaczej mówiąc jest to promocja pustej hali w czasie epidemii.” – zauważył Chmielewski.

W związku z powyższym klub PiS zaproponował zbilansowaną poprawkę do budżetu, która zakładała utrzymanie dotychczasowych budżetów rad dzielnic kosztem wydatków promocyjnych miasta. Mowa o kwocie 100 tys zł. Kwocie marginalnej w skali budżetu miasta, nawet w skali miesiąca. Zgłoszona poprawka zdecydowanie podniosła ciśnienie w obozie prezydenta, gdyż od tego momentu dyskusja nabrała bardzo emocjonalnego charakteru.

Pierwszym punktem zapalnym był fakt złożenia poprawki w dniu sesji – radni KdGZF nie mieli czasu na zapoznanie się z drukiem sesyjnym. Ile czasu potrzeba przeanalizowanie jednej drobnej korekty budżetu? Czy jest to sygnał, iż procedurę uchwalania budżetu należy wydłużyć? Takie wnioski były zgłaszane na komisjach RM.

Następnie głos zabrał prezydent, który stwierdził, iż błędy formalne poprawki nie pozwalają na jej procedowanie. Według prezydenta w poprawce źle podano dział budżetowy, w którym miałyby zostać wprowadzone przesunięcia. Nie chciał jednak podać prawidłowego fragmentu budżetu.

Ponadto, według prezydenta, nie można wprowadzać poprawek do budżetu po uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Co ciekawe, w roku 2019 nie przeszkadzało to w zgłoszeniu i przegłosowaniu poprawki do budżetu przez klub Koalicji Zygmunta Frankiewicza (poprawka dotyczyła kwoty 1,5 mln zł).

Dyskusja szybko przestała dotyczyć jedynie szczegółów poprawki, radni zaczęli wzajemnie krytykować swoje poczynania. Atmosfera była bardzo napięta i nieprzyjemna. Radni rozmawiali w atmosferze konfliktu.

Ze względu na zgłaszane wątpliwości formalne i przedłużającą się dyskusję, radni klubu PiS wycofali swoją propozycję poprawki.

Po blisko 3,5 godziny sesji radni przeszli do głosowania nad uchwałą budżetową. 18 radnych było za, 7 wstrzymało się.

 1. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami miasta Gliwice w zakresie nabywania, zbywania, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata. Uchwałą prezydent chce zmienić zasady zawierania umów dzierżaw. “Projekt uchwały jest zamachem organu wykonawczego na kompetencje organu stanowiącego. Kiedy władza w Gliwicach nasyci się posiadanymi kompetencjami?” – prowokacyjnie zapytał radny Chmielewski. Pogląd ten poparł radny Goliszewski. Rada przyjęła uchwałę stosunkiem głosów 18 za, 7 wstrzymało się.
 2. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego. Skarga dotyczy uchylenia przez wojewodę uchwały Rady Miasta Gliwice o przeniesieniu do spółki Śląska Sieć Metropolitalna zadań informatyzacji działań gminy. Dyskusja poprzedzająca głosowanie nad uchwałą była bardzo ciekawa, gdyż na temat problemów spółki wypowiedziała się wiceprezydent Ewa Weber. Chyba pierwszy raz oficjalnie w ten sposób poinformowano o nieprawidłowościach w Śląskiej Sieci Metropolitalnej. Jak dowiadujemy się z wygłoszonego oświadczenia, obecny dług spółki wynosi 9 mln zł, a ostatnie lata działalności spółki są badane przez prokuraturę oraz policyjny wydział do walki z przestępczością gospodarczą (nagranie od 4:18:54). Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 11 wstrzymało się od głosu.

Całość nagrania z sesji Rady Miasta Gliwice znajdą Państwo pod linkiem: [LINK].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button