Polityka lokalna

Interwencja Rad Dzielnic w sprawie terenu po Zameczku Leśnym

Rada Dzielnicy Zatorze oraz Rada Dzielnicy Baildona wystosowały list do Prezydenta Miasta. Proszą w nim o odstąpienie od planu sprzedaży działki po wyburzonym Zameczku Leśnym w Parku Kultury i Wypoczynku.

Publikujemy treść listu:

Szanowny Panie Prezydencie,
Wysłaliśmy niedawno zapytanie do Urzędu Miejskiego o plany miasta dotyczące zagospodarowania terenu znajdującego się w Park u Kultury i Wypoczynku w Gliwicach , niedaleko nowo powstałej tężni solankowej i wyburzonego Zameczku Leśnego, a konkretnie o działkę nr 395/2 w obrębie Żorek. Otrzymaliśmy odpowiedź, że „przedmiotowy teren wraz z działkami sąsiednimi nr 70, 73 i 74 obr. Żorek zostaną przygotowane do sprzedaży w drodze przetargu z przeznaczeniem na cel zgodnie z MPZP opisany symbolem 15U, co oznacza tereny usług różnych. Przeznaczeniem podstawowym dla w/w terenu są usługi, natomiast przeznaczeniem uzupełniającym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, zabudowa gospodarcza, dojścia, dojazdy i parkingi.”

W imieniu mieszkańców naszych dzielnic, a także pozostałych mieszkańców miasta postulujemy pozostawienie działki 395/2 jako terenu przeznaczonego na cele rekreacyjne i ogólnodostępnego.

Postulujemy rozważenie odstąpienia od planowanej sprzedaży także pozostałych wymienionych działek (70, 73, 74). Działki te stanowią część parku, który z założenia powinien być dostępny dla mieszkańców miasta.

Prosimy o rewitalizację działki 395/2 zgodnie z odpowiednim projektem architektonicznym, odrestaurowanie obiektów architektury (scena, fontanna) znajdujących się na działce, zachowanie zieleni (drzewa krzewy), i ew. uzupełnienie jej o nowe nasadzenia, uzupełnienie elementów małej architektury (ławki, leżaki, latarnie).

Zwracamy uwagę, że:

– teren działki 395/2 jest znany i chętnie odwiedzany przez mieszkańców miasta oraz tradycyjnie uznawany za teren rekreacji odbywają się tam spotkania rodzinne, czasem spotkania mieszkańców pobliskich dzielnic, finały imprez biegowych. Mogłyby się odbywać również imprezy miejskie (np. kino plenerowe) Nie odbierajmy mieszkańcom możliwości odpoczynku w tym miejscu.
– ze względu na bliskość niedawno wybudowanej tężni i torów rolkowych teren jest tym bardziej często odwiedzany przez większą ilość osób, których sama tężnia i tory mogą po prostu nie pomieścić tak więc działka może stanowić uzupełnienie i rozszerzenie tych miejsc, gdzie można przejść po skorzystaniu z toru czy odwiedzeniu tężni
– na działce znajdują się stara fontanna i scena część dziedzictwa kulturowego miasta. Elementy te odrestaurowane mogą stanowić kolejną a trakcję dla mieszkańców miasta w Parku
– w przyjętym przez miasto Gliwickim Programie Rewitalizacji zakładane jest zagospodarowanie terenu Parku i zameczku leśnego na cele rekreacyjne, modernizacja infrastruktury na tym obszarze, aktywizacja terenów zielonych. Postulowane przez nas działania wpisują się w realizację planu, którego założenia popieramy
– terenów rekreacyjnych w mieście nigdy nie jest za dużo mieszkańcy Gliwic zasługują na odrestaurowany i przygotowany dla celów rekreacyjnych teren, który może stać się kolejną wizytówką miasta, podobnie jak odrestaurowany Park Chrobrego.

Załączamy zdjęcia pokazujące potencjał tego miejsca i jego popularność wśród mieszkańców miasta. Informujemy, że planujemy zorganizowanie zbiórki podpisów oraz podjęcie innych działań w sprawie zachowania terenu dla celów rekreacyjnych.


Z poważaniem,
Radni Dzielnicy Zatorze
Radni Dzielnicy Baildona

Pismo zilustrowane zostało zdjęciami:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button