InwestycjeKomisje RM

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 06.09.2021 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli: Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach Marcin Nowak, Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok, Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice Tomasz Wójcik, Naczelnik Wydziału Gospodarowania Wodami Roksana Burzak, radny spoza komisji Łukasz Chmielewski, przedstawiciele Rodzinnych Ogródków Działkowych oraz przedstawiciel Klastra Innowacji Społecznych.

Na komisji omawiany był stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gliwice ze szczególnym uwzględnieniem planowanej budowy zbiornika na zlewni rzeki Kłodnicy na terenie między Dzielnicą Sośnica a Politechniką Śląską.

Podjęte w tym temacie działania wzbudziły protesty wśród obecnych na posiedzeniu przedstawicieli ogródków działkowych. Poprosił o przybliżenie aktualnej sytuacji w tym temacie. Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok opowiedział o odbytych dotychczas spotkaniach w tej sprawie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (Wody Polskie). Zaznaczył, że miasto Gliwice w dalszym ciągu będzie podejmować wszelkie próby podziału wykonania zadania ochrony przeciwpowodziowej miasta Gliwice z Wodami Polskimi. Zaznaczył ponadto, że do problemu zagrożenia powodziowego należy podejść w szerszym zakresie, ponieważ rzeka mająca początek w mieście Katowice zbiera wody z całej aglomeracji. Tym samym zwrócił uwagę, jak ważne jest zaangażowanie Wód Polskich w budowę polderu przeciwpowodziowego, przede wszystkim ze względu na możliwość obserwowania zlewni w ramach całej Metropolii. Powiedział, że Prezydent Miasta Gliwice nie ma możliwości narzucenia miastom ościennym konieczności budowy polderów na wcześniejszym biegu rzeki.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach Marcin Nowak przyznał, że temat jest bardzo trudny ze względu na uwarunkowania społeczne, gdyż z jednej strony dotyka istotnej kwestii, jaką jest zabezpieczenie przeciw powodziom, a z drugiej strony angażuje osoby posiadające ogródki działkowe w tym rejonie.
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński poprosił stronę społeczną – przedstawicieli rodzinnych ogródków działkowych – o wyrażenie swojego zdania.
Przedstawiciel Rodzinnych Ogródków Działkowych wyraził nadzieję, że jako strona społeczna zostaną zaproszeni do wspólnych rozmów przy powstawaniu polderu. Działkowcy nie chcą odchodzić, ani przenosić się z tego miejsca, ale rozumieją potrzeby miasta. Wspomniał, że w przypadku powstania polderu dobrym rozwiązaniem mogłoby być powstanie polderu z ogródkami w środku, powołując się na powstanie w Polsce już takich projektów.
Radny Łukasz Chmielewski poprosił o wyjaśnienie, dlaczego wybrano wariant zabezpieczenia Kłodnicy w postaci tak dużego zbiornika przepływowego, a nie zdecydowano się na przykład na kanały obejściowe czy zbiorniki podziemne. Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok odniósł się do likwidacji kopalń, wskazując, że w przypadku kopalni Gliwice wody podziemne nadal są pompowane.

Komisja zapoznała się również z dwoma odpowiedziami Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, dotyczącymi wniosku Zarządu Głównego Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej o udzielenie dotacji celowej na rok 2021 z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży w celu zwiększenia kadry ratowniczej.

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok przekazał, że wobec braku odpowiedniej liczby ratowników, uznano udzielenie dotacji na szkolenie młodzieży za bardzo korzystne rozwiązanie. W związku z tym dotacje zostały przydzielone dwóm podmiotom, które złożyły odpowiednie wnioski. Poinformował, że w przypadku chęci
poznania szczegółów zawartej umowy należałoby zwrócić się do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Link do nagrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button