Komisje RMKonsultacje społeczne

Komisja Dialogu Społecznego 6.10.2021

Na Komisji Dialogu Społecznego 6 października opiniowano zmiany w procedurze Gliwickiego /budżetu Obywatelskiego oraz projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber, Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś oraz przedstawiciel Gliwice OdNowa.

Komisja opiniowała zmiany w procedurze Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Komisji zostały przedstawione kierunki zmian, jeszcze nie w formie projektu uchwały zmieniającej tę o Gliwickim Budżecie Obywatelskim, ale wskazujące przemyślenia i obrany kurs. Aktualnie trwa etap ustalania wyników, gdyż niedawno zakończył się etap głosowania. Przygotowywane są listy zadań, które przekazane zostaną do realizacji. W przyszłych edycjach np. planowane jest uruchomienie specjalnej platformy, na której znajdowałyby się wszystkie niezbędne informacje.

W niektórych dzielnicach cały budżet może zostać skonsumowany przez zadanie szkolne. Zwróciła na to uwagę radna Grażyna Walter-Łukowicz, pytając, czy można wyodrębnić specjalną pulę dla zadań szkolnych, aby szkoły mogły ze sobą konkurować. Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przytoczył przykłady: w Dzielnicy Kopernika jedno zadanie szkolne wycenione zostało na 380 tys. zł, w Dzielnicach Obrońców Pokoju, Sikornik i Szobiszowice były podobne sytuacje. W Dzielnicach Trynek i Wojska Polskiego szkoły rywalizowały ze sobą. Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przypomniał o zadaniu związanym z wyposażeniem pracowni językowej przy jednej ze szkół – taki projekt nie ma charakteru ogólnodostępnego, wyposażenie pracowni będzie służyć tylko uczniom danej placówki. Jest wiele podobnych przypadków. Pojawiają się głosy, że w perspektywie kilku lat zadania szkolne zaczęły dominować w Gliwickim Budżecie Obywatelskim. To zjawisko może spowodować wypalenie zapału mieszkańców do aktywnego udziału w procedurze Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś dodała, że być może ustawodawca wyodrębni grupę zadań, na którą przeznaczona zostanie osobna pula, lecz będą to przedsięwzięcia z obszaru związanego z ekologią.

Omawiany był również projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że ten projekt uchwały jest przedkładany Radzie Miasta co roku i zakłada wskazanie celów priorytetowych. Prace nad programem współpracy z organizacjami pozarządowymi skupiły się na zdiagnozowaniu obszarów priorytetowych. Wśród nich znalazły się m.in.: wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży, działania mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w obszarze ekologii, a także szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Projekt uchwały był konsultowany m.in. z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego.
Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działalności Społecznej Marta Kryś przekazała, że przedłożony program różni się od zeszłorocznego w zakresie: aktualizacji podstaw prawnych, zmiany nazwy jednostki (Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych na Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych), ujednolicono stosowaną nazwę
organizacji pozarządowych (ngo, trzeci sektor), wskazano finansowe i niefinansowe formy udzielanego wsparcia, ideę wspierania podmiotów ekonomii społecznej, wskazano Gliwicką Inicjatywę Lokalną jako formę promocji i aktywności społecznej.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przekazał, że w zakresie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej rady dzielnic powinny mieć więcej czasu na reakcję, gdyż w tym roku nie pozostawiono go im wiele.

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka wskazała swoje zastrzeżenia do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Główny cel programu to współdziałanie miasta z organizacjami pozarządowymi – takie wskazanie to nieporozumienie, to środek, a nie cel sam w sobie. Cele szczegółowe to m.in. realizacja zadań publicznych, czy też rozwój wolontariatu. Rozwój zaś nie powinien być celem samym w sobie, cel to osiągnięcie efektów.

W zakresie przygotowania gliwickiego programu konsultowano go z organizacjami pozarządowymi. Podmioty takie także muszą się wykazać pewną aktywnością, bo Centrum 3.0 nie dysponuje pełną bazą kontaktową do gliwickich organizacji. Informacje zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na portalu społecznościowym.
Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski potwierdził, że odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyły organizacje pozarządowe, a także przedstawiciele Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Praca odbywała się w grupach roboczych. Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zaproponowała stworzenie słowniczka do tego rodzaju dokumentów, w kontekście m.in. definicji wkładu własnego organizacji pozarządowych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button