Jawność

“Młodzi Aktywni” apelują o jawność

Stowarzyszenie młodych aktywistów związanych z Platformą Obywatelską podejmuje działania na rzecz jawności życia publicznego. Wnioskowali do władz Gliwic o transmitowanie spotkań komisji Rady Miasta, teraz piszą do Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie nagrywania i transmitowania jej posiedzeń.

W tym miejscu należy wspomnieć o skandalicznej sytuacji, która miała miejsce na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gliwickiego. Wbrew obowiązującym przepisom, członkowie stowarzyszenia zostali wyproszeni z posiedzenia. Hitem jest też zapis dźwiękowy, na którym słychać radnego Tomasza Kowola, przewodniczącego komisji (klub radnych Zgoda i Przyszłość).

Powiem Panu szczerze, ja się teraz źle czuję jako radny. Bo jeśli ileś osób mnie wybierało i ja się dostałem się tutaj do tej rady powiatu… Zaufało mi… Teraz te osoby chcą mnie kontrolować to znaczy, że one mi nie zaufały. To coś tu jest nie tak. W takim razie ja powinienem złożyć mandat radnego.

wypowiedź przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Zasada jawność posiedzeń organów pochodzących z powszechnych wyborów jest nam szczególnie bliska, dlatego publikujemy całą treść petycji stowarzyszenia:

PETYCJA

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195, t.j. Dz.U. 2018 poz. 870) wnosimy o transmitowanie i utrwalanie dźwięku i obrazu z przebiegu posiedzeń komisji Rady
Powiatu Gliwickiego oraz ich publikowanie na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Gliwicach.

Uzasadnienie

Jawność i dostęp do działalności organów kolegialnych pochodzących z wyborów ma swoje korzenie w Konstytucji RP. Przepis art. 61 ust. 2 Konstytucji RP został rozwinięty w art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 920) oraz art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2176) o dostępie do informacji publicznej. Każdy obywatel jest uprawniony do wstępu na posiedzenie komisji rady powiatu i rejestracji jej przebiegu za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Regulacje te w pełen sposób podkreślają wagę uprawnień leżących po stronie mieszkańców, jako suwerena każdej władzy publicznej. Jedyną możliwością ograniczenia tych przywilejów jest wprowadzenie nowych przepisów o randze co najmniej ustawowej. Musiałyby one być zgodne z art. 61 Konstytucji RP, który podnosi rangę jawności obrad do praw obywatelskich zawartych w konstytucyjnym katalogu.

Na przestrzeni czasów, biorąc pod uwagę również światową pandemię, obserwujemy znaczny rozwój technologii i zmianę sposobu kontaktów obywateli z organami administracji publicznej. Rozbudowa elektronicznej platformy usług publicznych (ePUAP), wprowadzenie poprzez przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywatelu w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. 2018 poz. 130) obowiązku transmitowania i utrwalania przebiegu sesji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, czy zapisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848), ukazują nam w pełni kierunek nadchodzących zmian i utwierdzają w przekonaniu, że należy ułatwiać i rozszerzać instytucje, które sprawdziły się w działalności organów władzy publicznej. Niekwestionowanym jest, że transmisja obrad z sesji jest powszechnie chwalonym i dobrym rozwiązaniem, bowiem wpłynęła na pełniejszą realizację konstytucyjnej zasady jawności. Wobec tego zasadnym wydaje się rozszerzanie zakresu transmisji obrad organów kolegialnych i objęcie nim posiedzeń
komisji.

Ważna część pracy rad i sejmików odbywa się podczas komisji, na których radni opiniują projekty uchwał oraz dyskutują nad bieżącymi sprawami dotyczącymi samorządu. Mimo, że ustawodawca nie nałożył na organy jednostek samorządu terytorialnego powszechnego obowiązku transmisji i utrwalania tych posiedzeń, niektóre samorządy zdecydowały się to robić. Przykładem takich działań jest miasto Puławy, gdzie już od poprzedniej kadencji samorządowej posiedzenia komisji rady miasta są utrwalane i upubliczniane. Koszty takiego rozwiązania nie są duże, bowiem wykorzystuje się do tego system i urządzenia służące do transmisji sesji rady miasta.

Innym przykładem jest miasto Gliwice, w którym to organizacja pozarządowa podjęła się zadania rejestrowania i publikowania na swoich stronach materiałów z przebiegu komisji rady miasta. Takie działania pomagają mieszkańcom w lepszym zaznajomieniu się z działalnością rady i w sposób najpełniejszy oddają ideę samorządu, rozumianego jako wspólnoty mieszkańców.

Stowarzyszenie jest głęboko przekonane, że radni Rady Powiatu Gliwickiego w pełni troszczą się o zapewnienie jak najszerszego dostępu do oceny pracy organów samorządu powiatowego, przez mieszkańców Powiatu Gliwickiego. Wszystkim nam zależy na jak najlepszym dostępie obywateli do obrad rady powiatu i jej komisji. Z uwagi na powyższe należało wnieść jak we wstępie.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy wspomnianej w sentencji petycji wyrażamy zgodę na publikację wszelkich danych zamieszczonych w petycji. Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy do reprezentowania Stowarzyszenia w przedmiotowej sprawie upoważniamy Dawida Puchalskiego i Piotra Solkę – członków zarządu Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button