Polityka lokalna

Ogromne różnice w wydatkach Miasta

Radny Rady Miasta Gliwice Łukasz Chmielewski wystosował do Prezydenta zapytanie w sprawie monitoringu miejskiego. Odpowiedź wykazała ogromne rozbieżności w opłatach za użytkowanie kamer.

Radny zadał pytania odnośnie liczby kamer z monitoringu miejskiego w Gliwicach i tego, czyją są własnością. Pismo dotyczyło również tego, kto obsługuje i serwisuje miejski monitoring i z jakiego tytułu? Radny był ponadto zainteresowany tym, jakie Miasto Gliwice ponosi koszty w skali roku na przykładzie poprzednich lat na obsługę monitoringu.

Chmielewski otrzymał odpowiedź na pismo z Centrum Ratownictwa Gliwice. Wyjaśniono, że z obrazu monitoringu miejskiego korzystają służby: Policja, Straż Miejska w Gliwicach, Państwowa Straż Pożarna w Gliwicach oraz Centrum Ratownictwa Gliwice a kamery monitoringu drogowego obsługiwane są przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

Według odpowiedzi miasto korzysta z monitoringu dwóch typów:

Monitoring miejski w Gliwicach – infrastruktura teletechniczna, która należy do Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. (SSM) – kamery służą do monitorowania przestrzeni publicznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych, ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. 

Monitoring drogowy w Gliwicach – to infrastruktura należąca do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (ZDM). Kamery służą głównie do monitorowania ruchu drogowego na ulicach (m.in. analiza warunków ruchowych i sterowanie ruchem drogowym oraz kontrola infrastruktury drogowej). 

Łącznie w Gliwicach znajduje się 768 sztuk kamer monitoringu miejskiego wraz z monitoringiem drogowym oraz 68 punktów pomiarów ruchu zlokalizowanych na terenie miasta. 483 sztuki kamer monitoringu drogowego oraz 68 punktów pomiarowych ruchu należy do ZDM. Pozostałe 285 sztuk to kamery monitoringu miejskiego należące do SSM.

W odpowiedzi na pytanie Radnego można przeczytać, że

Śląska Sieć Metropolitarna Spółka z o. o. otrzymała w 2019 roku wynagrodzenie w wysokości 5 014 613,54 zł brutto, a w roku 2020 (za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.) wynagrodzenie w wysokości 3 149 088,73 zł brutto. Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. zapewnia przesyłanie sygnału wizyjnego na bieżąco, jak i udostępnianie materiału archiwalnego na stacjach operatorskich znajdujących się w Centrum Ratownictwa Gliwice, Straży Miejskiej w Gliwicach, Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach, wszystkich pięciu komisariatach Policji w Gliwicach, na stanowiskach Policji oraz na obiektach widowiskowo sportowych.

Utrzymanie kamer monitoringu drogowego (własność ZDM) […] oraz cała infrastruktura ITS zlokalizowana na terenie miasta Gliwice (sygnalizacje świetlne, kamery monitoringu drogowego, znaki zmiennej treści, stacje pogodowe, system wolnych miejsc parkingowych, priorytet dla pojazdów komunikacji zbiorowej oraz służb specjalnych, serwerownie, kanalizacje teletechniczne, itd.), której częścią jest system monitoringu drogowego, zostały objęte jedną umową. Jest ona zawarta na okres 2 lat, z wynagrodzeniem w wysokości: 4 915 906,56 zł brutto, w umowie nie wydzielono częściowej kwoty za utrzymanie monitoringu drogowego.

Śląska Sieć Metropolitarna Sp. z o.o. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
Infrastruktura 285 sztuk kamer monitoringu miejskiego 483 sztuk kamer monitoringu drogowego
oraz 68 punktów pomiarowych ruchu
Zysk 8.163.702,27 zł brutto 4.915.906,56 zł brutto

Po otrzymaniu powyższych danych radny Rady Miasta Łukasz Chmielewski podsumował dostępne informacje w kolejnym piśmie: Z uwagi na powyższe możemy wysunąć następujące wnioski: 1. Monitoring drogowy w porównaniu do monitoringu miejskiego posiada 198 kamer więcej oraz dodatkowo posiada 68 punktów pomiarowych ruchu, więc infrastruktura monitoringu miejskiego jest o wiele mniejsza. 2. Za utrzymanie infrastruktury monitoringu miejskiego (która jest o wiele mniejsza jak wskazano powyżej) przeznaczono o 3.247.795,71 zł brutto więcej w dwuletnim okresie rozliczenia.

Radny wystosował kolejne pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Z czego wynika tak duża rozbieżność w płatnościach za usługi, wskazana w dwóch punktach powyżej?
2. Z kim została zawarta umowa na utrzymanie infrastruktury monitoringu drogowego?

W odpowiedzi na zapytanie Radny uzyskał informacje, że wskazane umowy dotyczą zupełnie innego, nieporównywalnego zakresu usług. Wobec powyższego nie można tutaj mówić o istnieniu rozbieżności, które Pan
podnosi. Umowa, której częścią jest utrzymanie monitoringu drogowego, została zawarta z Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów S.A., co wynikało już z odpowiedzi udzielonej Panu 22 czerwca br.

Radny Łukasz Chmielewski zapowiedział, że temat będzie przez niego kontynuowany, chce bowiem uzyskać informacje, z jakiej różnicy usług wynika tak duża rozbieżność między opłatami za monitoring.

My również będziemy Państwu udostępniali informacje na bieżąco.

Ten tekst powstał dzięki finansowaniu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Nasz projekt dobiega końca. Jeśli chcesz umożliwić nam funkcjonowanie w 2022 roku, wesprzyj portal wpłatą na cele statutowe. Możesz zrobić to za pomocą szybkich płatności internetowych za pośrednictwem naszej strony:  https://gliwiceodnowa.pl/wesprzyjnas/. Dziękujemy za każdą przekazaną kwotę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button