Polityka lokalna

Petycje do Rady Miasta Gliwice

Pisaliśmy już o czterech petycjach, które trafiły do Prezydenta Miasta Gliwice w 2020 roku. Rada Miasta jest organem, do którego także kierowano podobne sprawy. W zeszłym roku do Rady Miasta trafiło dziewięć petycji od mieszkańców i przedsiębiorców.

Każdą petycję wpływającą do rady opiniuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: Paweł Wróblewski (przewodniczący), Adam Majgier (wiceprzewodniczący), Gabriel Bodzioch, Leszek Curyło, Michał Jaśniok,
Jacek Trochimowicz.

Pierwsza petycja wpłynęła w maju 2020 roku, dotyczyła obniżenia wymiaru podatku od nieruchomości na czas trwania pandemii COVID-19. Petycję złożyła spółka Platinium Wellness, która prowadzi na terenie Gliwic kluby fitness Smart Gym. Firma podkreślała, że w związku z zamknięciem siłowni przedsiębiorcy zostali pozbawieni źródeł przychodów, ale wciąż muszą ponosić koszty związane z najmem lokali. Postulują o zwolnienie podatku od nieruchomości branży w okresie stanu epidemii. Petycja została odrzucona, w uzasadnieniu Rada Miasta podkreśliła, że wnioskodawcy nie są właścicielami nieruchomości w Gliwicach, nie wynajmują również od Miasta nieruchomości, w których prowadzona jest ich działalność.

W maju wpłynęła druga petycja do rady, tym razem w sprawie przyjęcia “Samorządowej Karty Praw Rodzin”. Petycja została wniesiona przez Pana Mirosława Dynaka. To dokument przygotowany m.in. przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Gliwiccy radni Zdecydowana większość zgodziła się, żeby nie rozstrzygać na poziomie gminy spraw nie chcieli rozstrzygać spraw światopoglądowych na forum rady, uchwałę zdjęto porządku obrad. O zdjęciu uchwały zdecydowało 20 radnych.

W czerwcu wpłynęła ponownie petycja od spółki Platinium Wellness, tym razem w sprawie podjęcia działań legislacyjnych i administracyjnych w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami gospodarczymi wprowadzenia stanu epidemii (wcześniej zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19). Petycja została odrzucona, ponieważ 23 kwietnia 2020 r. podjęto uchwałę w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz ustalenia zasad udzielania ulg przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Na podstawie przyjętych przez Radę Miasta Gliwice regulacji przedsiębiorcy uzyskali możliwość otrzymania ulgi w spłacie należności w postaci: umorzenia części należności głównej oraz umorzenia całości odsetek i rekompensaty za koszty odzyskania należności, rozłożenia na nie więcej niż 12 równych miesięcznych rat, odroczenia terminu zapłaty należności do dnia 31 grudnia 2020 r., odstąpienia od dochodzenia należności (tj. niepodejmowanie do 31 grudnia 2020 r. czynności windykacyjnych).

Stowarzyszenie Młodzi Aktywni Gliwice skierowało w sierpniu petycję w sprawie modernizacji Kąpieliska Leśnego w Gliwicach podkreślając, że od 24 lat nie przeprowadzono remontu obiektu. Wniosek został odrzucony przez Radę Miasta, gdyż wcześniej na petycję odpowiedział Prezydent Miasta (w części została uwzględniona, w części odrzucona).

We wrześniu Mirosław Dynak – Przewodniczący Okręgu Gliwickiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin skierował petycję do Rady Miasta w sprawie nagrywania i udostępniania przebiegu posiedzeń Komisji Rady Miasta. W uzasadnieniu wnioskodawca podkreśla, że działalność organów gminy jest jawna. Komisji analizowała petycję i możliwość jej wprowadzenie w życie, jednak ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego oraz wiążącą się z tym niepewność organizacyjną dotyczącą trybu prac Rady w przyszłości, przedsięwzięcie w tym momencie jakichkolwiek działań organizacyjnych w tej kwestii zdaje się być pozbawione zasadności, dlatego petycja została odrzucona.

Ponownie Mirosław Dynak złożył petycję we wrześniu, tym razem dotyczyła ona nadania jednej z ulicy (ronda lub placu) w przestrzeni publicznej imienia Kornela Morawieckiego. Komisja odrzuciła wniosek ze względu na brak powiązań pomiędzy miastem i politykiem. 

We wrześniu złożona została petycja w sprawie zbiornika przeciwpowodziowego planowanego na terenie Wilczych Dołów.  Inicjatywa Ratujmy Wilcze Doły zebrała ponad 10 tysięcy podpisów mieszkańców miasta. Wniosek społeczników miał na celu ona odrzucenie obecnego projektu zbiornika przeciwpowodziowego, wnioskodawcy podkreślali znaczenie miejsca przyrodniczo-krajobrazowego dla zwierząt i mieszkańców pobliskiego Sikornika. Do wnioskodawców Komisja wysłała pismo w celu uzupełnienia braków formalnych. Wnioskodawcy uzupełnili braki formalne 14 października. 11 stycznia podczas komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gliwice, radni przyjęli stanowisko, iż rada nie jest właściwa do rozpatrzenia petycji.

Petycja w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci trafiła do miasta w październiku zeszłego roku. Mieszkanka wniosła prośbę o zmianę systemu naliczania, który dotyka najbardziej osoby samotne. Komisja przeprowadziła analizę metod obliczania opłat za wywóz śmieci. Analiza ta potwierdziła, iż wybrana dla mieszkańców Gliwic metoda jest najbardziej optymalna. Petycja została odrzucona.

Ostatnia petycja, która trafiła do Rady Miasta w 2020 roku dotyczyła zapewnienia przez Rząd RP gwarancji, że w przypadku powikłań wywołanych przyjęciem szczepionki na COVID-19 to Rząd będzie ponosił wszelkie koszty prawne i finansowe w tym zakresie. Ilona i Ireneusz Miler zwrócili się z wnioskiem 12 grudnia, a sprawa ma zostać przeanalizowana do 13 marca b.r. Mieszkańcy podkreślają, że artykuł 39 Konstytucji RP zabrania poddawania eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button