Jawność

Piast Gliwice S.A. – klub wywołany do odpowiedzi

Informacja ta może niektórych zdziwić, ale jedną ze spółek komunalnych jest GKS Piast Gliwice S.A. Samorząd posiada 66,68% udziałów w spółce, jest więc większościowym udziałowcem. Prezesem klubu jest aktualnie Paweł Żelem, a w Radzie Nadzorczej zasiadają: Krystian Tomala (były wiceprezydent Gliwic), Grzegorz Jaworski (gliwicki adwokat, prezes stowarzyszenia GKS Piast w Gliwicach) oraz Zbigniew Kałuża (jeden z udziałowców spółki).

Wartość posiadanych przez miasto udziałów w spółce wyceniana jest na 6 255 000 zł. Piast Gliwice pojawia się na naszej stronie nieprzypadkowo. Przypomnijmy, że spółki komunalne są zobowiązane do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Otóż Piast Gliwice był w ostatnim czasie kilkukrotnie pytany przez nas o sprawy publiczne, niestety nie otrzymaliśmy satysfakcjonującej odpowiedzi. Aktualnie czekamy na odpowiedź na postawione przez nas pytania :

  1. Jakie strony internetowe prowadzi “Piast” S.A. (także, których prowadzenie zostało zlecone podmiotom zewnętrznym)?
  2. Która ze stron internetowych prowadzonych przez “Piast” S.A. jest wykorzystywana do komunikacji z akcjonariuszami?

W ostatnich tygodniach prosiliśmy także o przesłanie nam kopii aktualnego statutu spółki (w związku z kontrowersjami dotyczącymi utraty przez miasto kontroli nad spółką). Dokumentu nie otrzymaliśmy. Klub wolał zaangażować prawników do przygotowania długiej odpowiedzi, zamiast przesłać kopię statutu, co z pewnością byłoby tańsze i mniej czasochłonne. Oto odpowiedź, którą otrzymaliśmy:

Odpowiadając na wniosek otrzymany drogą elektroniczną w dniu 08.07.2020 r. w zakresie żądania przesłania elektronicznej formy statutu spółki, mimo braku wskazania, traktując go jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie „przesłania aktualnej wersji statutu spółki” informuję, iż wniosek nie może zostać uwzględniony. Żądane informacje nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61 Konstytucji, ponieważ wnioskowany statut spółki przekazany został w trybie obowiązku rejestrowego do Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000334402. Żądane informacje są zatem dostępne publicznie w tym rejestrze. Wnioskowane informacje dostępne są również w drodze osobistego zapoznania się z aktami rejestrowymi spółki. Nadmienić należy, iż stosownie do art. 8a ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, każdy ma prawo otrzymać z katalogu, drogą elektroniczną, poświadczone kopie dokumentów wymienionych w ust. 1 tej ustawy. Skoro żądane informacje są dostępne na zasadach i w trybie przewidzianym w tym trybie, to nie podlegają one udostępnieniu w drodze ustawy o dostępie do informacji publicznej (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2017 r., sygn. akt II SAB Lu 195/16). W sytuacji, gdy dana informacja osiągalna jest w innym trybie, organ - a w tym wypadku spółka - nie ma podstaw do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji lub o umorzeniu postępowania. Właściwą formą odniesienia się do wniosku o udostępnienie takiej informacji jest pismo zawiadamiające o braku możliwości zastosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W świetle powyższego, proszę przyjąć przedstawione stanowisko spółki za wiążące.

Postanowiliśmy przeprowadzić monitoring realizacji obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej. O wynikach monitoringu poinformujemy wkrótce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button