Komisje RM

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 05.10.2021 r.

Komisja opiniowała między innymi temat projektu uchwały (druk nr 643) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. Jana Śliwki 12, z jednoczesnym udzieleniem bonifikaty.

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka przekazała, że sprzedaż nieruchomości z 99 procentową bonifikatą ma miejsce bardzo rzadko. Z wnioskiem o zbycie nieruchomości wystąpiło Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, od 8 lat dzierżawi tę nieruchomość. Wyjaśniła, że użytkowanie wieczyste to najbezpieczniejsza formuła sprzedaży nieruchomości, cel realizowany w tej nieruchomości zostanie wpisany do aktu notarialnego. Gdyby Stowarzyszenie zmieniło profil swojej działalności, to nieruchomość może zostać zwrócona miastu.

Budynek został wyceniony na 13 milionów zł, a grunt 865 tysięcy zł. Z dokumentów Stowarzyszenia wynika, że w modernizację nieruchomości włożone, zostało już 11 milionów zł. Na koniec poinformowała, że jest to prawie tyle, ile wartość tej nieruchomości, dlatego też 99 procentowa bonifikata.

Siedzibą Sezamu jest dawny Zespół Szkół Ceramiczno-Elektrycznych, dawny „ceramik”. Budynek jest zlokalizowany na wąskiej działce sąsiadującej ze Szkołą Podstawową nr 20. Osiem lat temu, gdy stowarzyszenie zaczęło dzierżawę obiektu, opuszczony ZSC-E był w bardzo złym stanie technicznym. To dzięki pracy i zaangażowaniu członków Sezamu oraz dzięki współfinansowaniu w ramach projektów unijnych, budynek stał się nowoczesnym centrum rehabilitacji oraz usług społecznych i zdrowotnych. Obiekt jest dostosowany do indywidualnych potrzeb chorych i ich rodzin a dzięki unijnemu wsparciu może świadczyć pomoc bezpłatnie.

Omawiano również projekt uchwały (druk nr 640) zmieniający uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu. Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że zmiany projektu uchwały doprecyzowują zapisy uchwały przed kolejnymi wyborami członków Rady Seniorów Miasta Gliwice. Proponowane zmiany wynikają z doświadczeń nabytych w ramach dotychczasowej działalności Rady. Radny Tadeusz Olejnik zapytał o termin zakończenie kadencji Rady Seniorów. Radna Grażyna Walter-Łukowicz poinformowała, że wybory odbywać się będą co trzy lata, obecna kadencja kończy się 7 grudnia br. Dodała, że o zaproponowane zmiany wnioskowali członkowie Rady Seniorów. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Poruszono temat projektu uchwały (druk nr 639) uchylający uchwałę w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej dotyczącego wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 3-4 lat pod nazwą „Dobry wzrok, lepszy start”. Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że uchylenie programów zdrowotnych spowodowane jest brakiem ofert na realizację zadania, zamknięciem przedszkoli i ośrodków zdrowia w czasie pandemii. Dodała, że zmiana przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uniemożliwiła pozyskanie dofinansowania z NFZ, o które miasto zamierzało aplikować.

Całe posiedzenie można zobaczyć tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button