Polityka lokalna

Prezydent chce zaapelować do Premiera RP

Na najbliższej sesji Rady Miasta prezydent poprosi radnych o wyrażenie zgody na wystosowanie apelu do Prezesa Rady Ministrów. O co apelować będzie Adam Neumann?

“Wystąpić z apelem do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie działań zamierzających do wsparcia samorządów w walce przeciwko procederom nielegalnego składowania odpadów” – to cytat z projektu uchwały, który zostanie przedstawiony radnym do przegłosowania w dniu 22.04.2021 r. Apel ma związek z nielegalnymi składowiskami odpadów w Gliwicach – przy ulicy Cmentarnej w Sośnicy oraz przy ulicy Dojazdowej (na granicy Trynku i Ligoty Zabrskiej). O obu przypadkach pisaliśmy na łamach Gliwice OdNowa: [Tykająca bomba przy Cmentarnej], [Podsumowanie sesji RM].

Czego domaga się prezydent Gliwic? Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do uchwały, chodzi o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem nielegalnie składowanych odpadów oraz zagwarantowanie pełnego dofinansowania na realizację tych zadań. Nowelizacja z 2019 roku ustawy o odpadach przeniosła obowiązek usuwania takich kłopotliwych odpadów na samorządy.

Art.26a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach: W przypadku gdy ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska konieczne jest niezwłoczne usunięcie odpadów, właściwy organ podejmuje działania polegające na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi.

“Przerzucenie na samorządy obowiązków wynikających z art. 26a ustawy o odpadach, bez zagwarantowania finansowania ich realizacji, jest sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Dofinansowania w ramach programu “Usuwanie porzuconych odpadów” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej okazały się niewystarczające, głównie ze względu na skalę zjawiska” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Co ciekawe, właściwym do usunięcia odpadów organem nie zawsze będzie Prezydent Miasta. W myśl ustawy, jeśli sprawa dotyczy terenów zamkniętych oraz nieruchomości, którymi gmina włada jako władający powierzchnią ziemi, za odpady odpowiedzialny jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. W przypadku, gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu pozwolenia na składowanie odpadów, odpowiedzialny jest organ właściwy do wydania tej decyzji. W pozostałych przypadkach –wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Jak zagłosują radni? Klub Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza będzie za, Koalicja Obywatelska prawdopodobnie również. Ciekawi postawa klubu Prawo i Sprawiedliwość, który popierając uchwałę jednocześnie skrytykuje obowiązujący stan prawny w omawianym zakresie. Zapytaliśmy radnego Chmielewskiego jak będzie głosował klub PiS. Na dzisiaj (poniedziałek) nie ma ostatecznej decyzji klubu, jak powiedział nam radny: – Wspomniany projekt uchwały będziemy jeszcze omawiać, ale najprawdopodobniej go poprzemy.

O zdanie na temat projektu uchwały zapytaliśmy także radnego Zbigniewa Wygodę (Koalicja Obywatelska). – Swoje zdanie na temat apeli wyrażałem już na posiedzenia Komisji Rady Miasta. Uważam, że są nieskuteczne, nic nie wnoszą do sprawy. Apele polityczne dodatkowo psują relację samorządu z rządem. Mamy swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie i to oni powinni zabiegać o lepsze rozwiązania ustawowe – dodał radny Wygoda.

Jak widać, losy uchwały nie są przesądzone, dlatego możemy spodziewać się ciekawej dyskusji i głosowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button