Jawność

Raport RIO – prokuratura zawiadomiona

W związku z opublikowanym w styczniu Wystąpieniem pokontrolnym [WIĘCEJ: LINK] Regionalna Izba Obrachunkowa złożyła doniesienie do Prokuratury o stwierdzonych nieprawidłowościach. Powiadomiono także Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Mamy potwierdzenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – w efekcie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta Gliwice skierowano dwa zawiadomienia do prokuratury o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących: – zarządzania mieniem publicznym,- naruszeń przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.


Izba wystosowała także zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Przypomnijmy, w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny, osobom odpowiedzialnym może grozić nawet zakaz wykonywania funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest, między innymi:

Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych:
1) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;
2) ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości;
3) określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia;
4) udzielenie zamówienia publicznego:
– wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;
– z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button