Jawność

Kierunki rozwoju sportu w Gliwicach – podsumowanie konsultacji

Uchwała rady miasta o kierunkach rozwoju sportu została już uchwalona. Warto jednak wrócić do konsultacji społecznych, które wcześniej przeprowadził Urząd Miejski. Z tekstu dowiecie się kto brał udział w procedurze i jakie uwagi zostały zgłoszone.

We wrześniu 2020 roku Urząd Miejski przeprowadził konsultacje społeczne z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz Radą Sportu Miasta Gliwice. Podmioty te mogły wnieść swoje uwagi do przygotowywanej strategii rozwoju sportu w naszym mieście.

Uwagi odrzucone

W trakcie konsultacji zgłoszono 31 uwag i propozycji zmian. xxx odrzucono. Oto ciekawsze odrzucone propozycje:

LPTREŚĆ UWAGI/OPINIAUZASADNIENIE ODRZUCENIA
1Celowe jest stworzenie w Gliwicach dużego ośrodka futsalu, którego częścią będą kluby podzielone na 4 grupy: wiodące, wspomagające, uzupełniające oraz szkoleniowe. W każdej grupie miało by być wspierane szkolenie i udział w zawodach zawodników seniorskich i młodzieżowych przy założeniu, że każdy z klubów z otrzymanej dotacji minimum 20% przeznaczałby na szkolenie dzieci i młodzieży (po odjęciu kosztów hali). Kluby musiałyby zapewnić posiadanie własnych środków finansowych w łącznej wysokości minimum 30% wartości zadania. Możliwe jest również przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym Miasto Gliwice przyznaje środki finansowe jednemu z gliwickich klubów, a ten na mocy zawartego porozumienia kolportuje do pozostałych trzech klubów część otrzymanych środków.Uwaga nie została uwzględniona. W ocenie Miasta niecelowe jest dofinansowanie szkolenia i udziału w zawodach w kategorii senior w więcej niż jednym klubie w danej dyscyplinie sportu.
2W dokumencie jednoznacznie winna być zadeklarowana chęć stałego zwiększania środków na wspieranie rozwoju gliwickiego sportu, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia dzieci i młodzieży.Uwaga nieuwzględniona ponieważ projekt uchwały nie jest dokumentem budżetowym. Wysokość środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju gliwickiego sportu co roku określona zostaje w uchwale budżetowej.
3Strategia nie opisuje szczegółowych mechanizmów przyznawania i dzielenia środków finansowych przeznaczonych na sport. Kryteria przyznawania dotacji dla klubów sportowych oraz wagi tych kryteriów winny być w dokumencie określone, a tym samym, umożliwiające wszystkim podmiotom, ubiegającym się o środki z budżetu Miasta Gliwice, planowanie własnego rozwoju. Dobrze byłoby, aby ustalić kryteria w taki sposób, aby ich spełnienie spowodowało automatyczne przyznanie dotacji.Uwaga nie została uwzględniona. Projekt uchwały ma na celu wskazanie obszarów, w których Miasto Gliwice powinno zintensyfikować swoje działania w zakresie wsparcia rozwoju sportu. Mechanizmy przyznawania dotacji regulują inne akty prawne.
4Rada Sportu, jako organ doradczy Prezydenta Miasta, wymaga wprowadzenia zmian w składzie, w celu poprawy reprezentatywności tego organu, z uwzględnieniem przedstawicieli Rady Miasta Gliwice.Opinia nie dotyczy zagadnień poruszanych w uchwale.
5W koszykówce mężczyzn oprócz klubu grającego w najwyższej klasie rozgrywkowej (wzorem np. dyscypliny, jaką jest piłka nożna) należy wspierać także inne kluby promujące miasto Gliwice na szczeblu ogólnopolskim.Uwaga nie została uwzględniona. W ocenie Miasta niecelowe jest dofinansowanie szkolenia i udziału w zawodach w kategorii senior w więcej niż jednym klubie w danej dyscyplinie sportu. W klubach, które nie otrzymają dofinansowania uprawianie sportu przez zawodników w wieku seniorskim mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego szkolenia dzieci i młodzieży.
6Prośba o umieszczenie sekcji piłki siatkowej kobiet na liście dyscyplin priorytetowych w gr. I ponieważ spełnia kryteria przynależności do tej grupy.Uwaga nie została uwzględniona. W Gliwicach liczba zawodniczek uprawiających siatkówkę i uprawnionych do uczestnictwa w zawodach organizowanych przez związki sportowe jest bardzo mała, a mecze siatkówki kobiet w Gliwicach nie cieszą się dużym zainteresowaniem kibiców.
7Propozycja wznowienia Sportowych Lig Międzyszkolnych, które funkcjonowały przez kilkanaście lat do sezonu 2015/2016 i wprowadzenie do uchwały zapisu o reaktywacji tej inicjatywy. W uchwale założono, że będzie rozwijana aktywność ruchowa dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe w szkołach. Nie przewiduje się dofinansowania rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży w ramach sportu szkolnego.
8W ramach prowadzonych konsultacji społecznych w pierwszej kolejności o zdanie powinni zostać zapytani mieszkańcy Gliwic (podatnicy) czy chcą z własnych środków finansować sport zawodowy (a więc wypłaty najemnych zawodników).Konsultacje przeprowadzono zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Powyższe przepisy wprost wskazują grupy podmiotów, z którymi należy przeprowadzać konsultacje aktów prawnych w dziedzinie kultury fizycznej.
9Wniosek o uwzględnienie brydża sportowego jako 15-tej dyscypliny w 2. grupie priorytetowej.Uwaga nieuwzględniona. Obecny poziom sportowy oraz zainteresowanie tą dyscypliną w znaczący sposób odbiega od dyscyplin priorytetowych wskazanych w grupie II.
10Wprowadzenie w grupie 2. dyscyplin priorytetowych oceny rankingowej priorytetowych zamiast odgórnego wyznaczania dyscyplin.Uwaga nieuwzględniona. Wybieranie dyscyplin na podstawie punktacji może doprowadzić do tego, że co roku w mieście wybierane będą inne dyscypliny priorytetowe. Takie rozwiązanie praktycznie uniemożliwi stały wzrost poziomu sportowego, który jest jednym z celów wyróżnienia dyscyplin priorytetowych.
11Sugeruje się obniżenie wieku beneficjentów programu upowszechniania kultury fizycznej do 55. roku życia.Uwaga nieuwzględniona. Przyjęte kryterium wiekowe określające beneficjentów programu upowszechniania kultury fizycznej (dot. seniorów)jest spójne z rządowymi oraz gminnymi programami skierowanymi do tej grupy wiekowej np. ministerialny Program Wieloletni „Senior +”, ,,Gliwicki Senior 60+ i 75+”, czy konsultowany właśnie „Program Polityki Senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021-2025″.
12Sugestia ponownego przeanalizowania medialności i zainteresowania dyscypliną szachy i rozważenie przeniesienia jej do dyscyplin priorytetowych w grupie 1.Przeanalizowano medialność i zainteresowanie dyscypliną szachy. W ocenie Miasta w znaczący sposób odbiegają one od dyscyplin wskazanych w grupie I, w związku z czym uwaga nie została uwzględniona.
13Wniosek o rozważenie wprowadzenia regulacji, które będą dawały możliwość bezpłatnego korzystania przez osoby propagujące brydża sportowego z bazy lokalowej dostępnej na obiektach pozostających w dyspozycji władz miasta Gliwice.Wniosek nie został uwzględniony ponieważ nie dotyczy zagadnień poruszanych w uchwale.
14Przyjęcie kryterium przyznania dotacji na szkolenie seniorów tylko jednemu klubowi w danej dyscyplinie wpłynie negatywnie na konkurencyjność podmiotów na lokalnym rynku, co w efekcie może spowodować spadek jakości szkolenia. Uwaga nieuwzględniona. Rolą miasta jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Projekt uchwały dopuszcza możliwość dofinansowania szkolenia sportowego dzieci i młodzieży we wszystkich klubach we wszystkich dyscyplinach sportowych. Zadaniem miasta nie jest tworzenie warunków do konkurencji pomiędzy lokalnymi klubami sportowym.
15Prośba o uwzględnienie w uchwale wyczynowego sportu niesłyszących.Uprawianie sportu przez osoby niepełnosprawne, w tym również niesłyszące może być dofinansowane w ramach zadania Upowszechnianie kultury fizycznej.
16Zaprzestanie finansowania GKS Piast SA i dofinasowanie pomijanych przez miasto dyscyplin sportowych zaoszczędzonymi w ten sposób pieniędzmi.Uwaga nie została uwzględniona. Projekt uchwały nie dofinansowania uprawiania sportu przez dzieci i młodzież dyscyplinie sportowej.

Cały raport z przeprowadzonych konsultacji znajdziecie tutaj: [LINK]


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button