Jawność
Trending

Rzecznik wnioskuje o ukaranie urzędników

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych złożył wniosek o ukaranie winnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przypomnijmy: w styczniu RIO opublikowała raport z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Wskazała w nim 15 nieprawidłowości, w tym łamanie przepisów Prawa Zamówień Publicznych. [Więcej: Blisko 18 mln zł. wydane z naruszeniem prawa].

RIO przekazała Rzecznikowi zawiadomienie o prawdopodobnym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w dwóch opisanych sytuacjach. Po zbadaniu sprawy Rzecznik zdecydował o wystąpieniu z wnioskiem o ukaranie winnych naruszenia dyscypliny finansów publicznych za czyn polegający na niezgodnym z przepisami określeniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. “Prace serwisowe polegające na wykonaniu kontroli stanu technicznego obiektu pn. Arena Gliwice”. Wartość środków finansowych będących przedmiotem naruszenia: 320 tys. zł. Drugi zarzut opisany w zgłoszeniu RIO został oddalony ze względu na przedawnienie karalności.

Za nieprawidłowości według RIO odpowiedzialni są w tym konkretnym przypadku członkowie Komisji przetargowej powołanej przez Prezydenta Miasta pismem z dnia 25 października 2018 r. Co grozi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych mogą być: upomnienie; nagana; kara pieniężna; zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Karę zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wymierza się na okres od roku do 5 lat.

Skontaktowaliśmy się z Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych z aby spytać o postępowania prowadzone w związku z gminą Gliwice. Oto, co ustaliliśmy:

  1. Obecnie Zastępca Rzecznika prowadzi 2 postępowania w sprawie potencjalnych naruszeń dyscypliny finansów publicznych w Gliwicach, w tym jedno dotyczące organizacji pozarządowej.
  2. W latach 2010-2020 Rzecznik rozpatrzył łącznie 148 spraw związanych z działaniem gliwickich instytucji i podmiotów.
  3. W latach 2010-2020 Rzecznik rozpatrzył 16 spraw dotyczących działań Urzędu Miejskiego w Gliwicach. W 9 przypadkach skierowano wniosek o ukaranie do Regionalnej Komisji Orzekającej. Dwa z postępowań zostały umorzone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button