Konsultacje społecznePolityka lokalna

Centrum Kultury Victoria do konsultacji

Od 17 maja można zgłaszać uwagi dotyczące projektu statutu nowej instytucji kultury w Gliwicach. Konsultacje społeczne potrwają do końca maja.

Temat utworzenia nowej instytucji kultury w Gliwicach wzbudził bardzo dużo kontrowersji, głównie ze względu na sposób przeprowadzenia procesu likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury. Dziś wszystko wskazuje na to, że decyzje już zapadły i cały proces jest przesądzony. Teoretycznie decydujący głos w tej sprawie ma Rada Miasta Gliwice, jednak przy obecnym układzie sił można uznać, iż nie będzie żadnych niespodzianek.

– Analizując ten stan i potrzeby sygnalizowane przez środowisko kulturalne i mieszkańców Gliwic, zdiagnozowaliśmy w minionym roku elementy, które pozwoliły stworzyć koncepcję nowej gliwickiej instytucji kultury, budowanej zgodnie z duchem czasów: nie na pokaz i zupełnie od nowa, lecz przemyślanie i rozsądnie, w oparciu o potencjał, którym już dysponujemy. Przede wszystkim, doceniając ogromną wiedzę, ambitne działania i osiągnięcia kadry pedagogów Młodzieżowego Domu Kultury, chcąc otworzyć im nowe przestrzenie do dalszego rozwoju, a jednocześnie dostrzegając wyzwania trudne do zrealizowania w sytuacji, gdy MDK jest miejską placówką oświatową, zdecydowaliśmy, że właśnie Dom stanie się podwaliną i jednym z filarów nowego centrum kultury, działającego o wiele szerzej i w zupełnie innych warunkach prawnych – przekonywała na spotkaniu Komisji Edukacji i Sportu wiceprezydent Ewa Weber.

Kolejnym etapem procesu jest przyjęcie przez radę kluczowego dokumentu dla nowej instytucji. To z kolei będzie miało wpływ na politykę względem kultury i organizacji kulturalnych w Gliwicach. Organizacje pozarządowe mają teraz ostatnią szansę, by wypowiedzieć się na temat wizji CK Victoria.

Uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać w terminie do 31 maja 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: ksp@um.gliwice.pl lub pisemnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (w tym przypadku decydująca jest data wpływu do Urzędu).

Poniżej najważniejsze fragmenty projektu Statutu Centrum Kultury Victoria. Szczególnie ciekawe wydają się zapisy o powołaniu Rady Programowej.

ROZDZIAŁ II ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KULTURY
§ 6
1.Centrum Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i wiedzy oraz edukacji kulturalnej.
2.Zakres działania Centrum Kultury obejmuje:
a)organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej rozwijających różne zainteresowania, umożliwiających rozwój intelektualny oraz kształtujących postawy obywatelskie, etyczne i patriotyczne,
b)przygotowywanie i organizowanie koncertów, wystaw, projekcji, spotkań, przeglądów, festiwali, kursów, sympozjów, konkursów, widowisk,
c)realizację i prezentację projektów artystycznych,
d)prowadzenie działalności wystawienniczej,
e)organizowanie, współorganizowanie, produkowanie i realizowanie przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczno-rocznicowe,
f)współpracę z twórcami, grupami nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, podmiotami działającymi w kulturze w Gliwicach oraz innymi ośrodkami w kraju i za granicą,
g)prowadzenie działalności impresaryjnej,
h)wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
i)prowadzenie punktu informacji turystycznej i kulturalnej,
j)organizowanie konferencji, sesji i seminariów,
k)współdziałanie na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury,
l)opracowywanie analiz, raportów i ekspertyz na temat kultury oraz upowszechnianie ich wyników,
m)prowadzenie i koordynowanie działań związanych z tworzeniem kalendarza miejskich imprez.

ROZDZIAŁ III ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§ 7
1.Centrum Kultury zarządza dyrektor.
2.Dyrektora wyłonionego w drodze konkursu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gliwice.
3.Dyrektor zarządza Centrum Kultury przy pomocy dwóch zastępców, których sam powołuje i odwołuje.
§ 8
1.W Centrum Kultury działa Rada Programowa jako organ doradczy w sprawach związanych z planami rozwoju i działalności Centrum Kultury.
2.Rada Programowa składa się z 5 członków.
3.Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje dyrektor Centrum Kultury spośród osób dysponujących wiedzą w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej, w tym: jeden przedstawiciel organizatora, jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz jeden przedstawiciel instytucji artystycznej działającej na terenie miasta Gliwice.
4.Członkowie Rady Programowej pełnią swe funkcje społecznie.
5.Kadencja Rady Programowej trwa 5 lat.
6.Rada Programowa działa na podstawie uchwalonego przez nią i zatwierdzonego przez dyrektora Centrum Kultury regulaminu.

ROZDZIAŁ IV GOSPODARKA FINANSOWA
§ 9
Centrum Kultury prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
§ 10
1.Źródłami finansowania działalności Centrum Kultury są:
a)środki przekazywane przez Miasto Gliwice w postaci dotacji podmiotowej i celowych,
b)środki pochodzące z budżetu państwa oraz funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej,
c)przychody z działalności statutowej,
d)przychody z działalności gospodarczej,
e)środki otrzymane od osób fizycznych lub prawnych, z tytułu spadków, zapisów i darowizn.
2.Centrum Kultury może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów, z której uzyskane przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych i kosztów bieżącej działalności.
3.Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez: a)sprzedaż dzieł sztuki, rękodzieła artystycznego i ludowego, materiałów promocyjnych,
b)sprzedaż materiałów o charakterze edukacyjnym,
c)prowadzenie działalności wydawniczej,
d)prowadzenie usług technicznych w oparciu o posiadane zaplecze i sprzęt,
e)prowadzenie usług o charakterze poligraficznym i reprograficznym,
f)realizację imprez zleconych, g)udostępnianie pomieszczeń.

ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1.Statut nadaje Rada Miasta Gliwice.
2.Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego nadania.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button