JawnośćPolityka lokalnaSesja RM

XXX Sesja Rady Miasta Gliwice

Podsumowanie sesji Rady Miasta Gliwice z dnia 7 października 2021 r. wzbudziło emocje Radnych.

Dyskusję sprowokowały projekty uchwał dotyczące wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Częstochowskiej oraz projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie petycji w sprawie zmiany metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dyskutowano między innymi o sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ustaleniu zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice oraz w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice.

Projekt uchwały (druk nr 655/2021) w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Dyrektorka Centrum 3.0, Marta Kryś, omówiła zmiany, jakie uwzględniono w projekcie uchwały. Zmiany dotyczyły między innymi wyrażeń użytych w piśmie, rozszerzono również zasady organizowania konkursu na wykorzystanie przez organizacje obiektów miejskich. W sprawie zadań priorytetowych wyróżniono trzy punkty: zadania dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zadania dotyczące pomocy dzieciom i młodzieży zmagającej się z uzależnieniami i chorej psychicznie oraz zwiększenie świadomości mieszkańców w obszarze ekologii. Opinia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej była w tej sprawie pozytywna, Komisja Dialogu społecznego również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu natomiast zaopiniowała projekt negatywnie. Tak głosowali poszczególni radni:

Kolejnym tematem, który wzbudził emocje, był projekt uchwały (druk nr 660/2021) w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie petycji w sprawie zmiany metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pismem z lipca mieszkanka Gliwic skierowała do Rady petycje w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeanalizowała tą petycję i stwierdziła, że w warstwie przedmiotowej jest ona analogiczna do poprzedniej petycji mieszkanki z 21 października ubiegłego roku, którą Rada Miasta Gliwice odrzuciła. Rada Miasta ma prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była już przedmiotem petycji. Komisja nie analizowała zasadności zmiany metody naliczania opłat, lecz skoncentrowała się na stwierdzeniu, że wnosząca petycja nie przywołała żadnych nowych argumentów w sprawie. Komisja zaproponowała więc radnym podtrzymanie poprzedniego stanowiska. Zobaczcie, jak głosowali Radni w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button