Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to instytucja odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Powstała w październiku 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

NIW-CRSO prowadzi działania na rzecz rozwoju postaw obywatelskich i patriotycznych. Realizuje również programy na rzecz rozwoju sektora pozarządowego i wolontariatu:

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych

Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych

Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego Korpus Solidarności

Narodowy Instytut Wolności jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia  27 sierpnia  2009r.  o finansach  publicznych  (Dz.U.z2016r.poz.1870, z późn. zm.2) powołaną do realizacji zadań w zakresie wskazanym wart.1ust.2.


Pełną ofertę NIW-CRSO oraz aktualności związane z prowadzonymi programami można znaleźć na stronie instytutu: https://niw.gov.pl/

Back to top button