Media lokalneŻycie Miasta

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Jak stwierdził Ferdinand von Schirach – „Pewien funkcjonariusz policji powiedział kiedyś sędziemu jednego z trybunałów federalnych, że obrońcy to tylko hamulce u wozu sprawiedliwości. Sędzia odparł, że wóz bez hamulców jest do niczego”. Od 21 do 27 lutego 2022 roku odbywa się kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Jest to czas, w którym poszkodowani w szczególny sposób mogą uzyskać nieodpłatnie fachową pomoc i wsparcie, a przede wszystkim zaś poczucie, że ich los nie jest obojętny ani dla świata, ani dla prawa. Pomocną dłonią służy wykwalifikowana kadra –  asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci jak również psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci.

Tegoroczne obchody zbiegły się w czasie z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, który mocą ustawy z 12 lutego 2003 r., ustanowiony został na 22 lutego. Dostrzeżenie i odpowiednia reakcja na problemy pokrzywdzonych jest realizacją zasady równości wobec prawa jak i szeroko pojętej sprawiedliwości społecznej. Sprawnie działający system prawny jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania państwa.

Darmowe wsparcie jest możliwe dzięki działaniom Ministerstwa Sprawiedliwości, które w swoich ramach utworzyło specjalny Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym (Fundusz Sprawiedliwości), umożliwiający oferowanie bezpłatnych świadczeń. Co należy podkreślić, środki pochodzą z kar zasądzonych od sprawców przestępstw, są więc swego rodzaju całkowicie uzasadnionym i należytym zadośćuczynieniem za krzywdy na rzecz ofiar, a przynajmniej jego częścią.

Wsparcie udzielane będzie w ramach działalności ośrodków pomocy pokrzywdzonym zlokalizowanych na terenie całego kraju, których dokładne adresy odnaleźć można na stronie Funduszu Sprawiedliwości – funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/ . W tym roku będą one umiejscowione na obszarze siedzib sądów. Wizyta w placówce musi być poprzedzona wcześniejszym umówieniem się i potwierdzeniem przyjęcia, możliwy jest również kontakt telefoniczny, za pośrednictwem Linii Pomocy Pokrzywdzonym.

Warto wspomnieć, iż po raz kolejny w niesienie pomocy zaangażowany jest także Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwami w Gliwicach, przy ulicy O.J. Siemińskiego 22. Fachową pomoc uzyskać można również w poszczególnych punktach sprzężonych z ośrodkiem. Na miejscu czuwają prawnicy – Krzysztof Chołderny, Robert Łasa, adwokat – Maciej Miąsko oraz psycholog – Aleksandra Nowak. Działania skupiają się między innymi na udzieleniu pomocy prawnej, wsparcia psychologicznego oraz wsparcia osób pierwszego kontaktu, a także przeprowadzaniu mediacji i udzielaniu pomocy finansowej – obejmującej przykładowo pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, kosztów świadczeń zdrowotnych, czy lekarstw. Adresatami wymienionych form pomocy są przede wszystkim osoby pokrzywdzone, ale również w miarę potrzeby osoby im najbliższe.

Powołując się na przepisy ustawy Kodeks postępowania karnego, osobą pokrzywdzoną jest:

– osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Z kolei osoba najbliższa, zgodnie z Kodeksem karnym, to

– małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Według danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku, w samym województwie śląskim odnotowano 117 632 przestępstw. Tym samym, region ten plasuje się na niechlubnym pierwszym miejscu w rankingu województw najbardziej zagrożonych przestępczością. Statystyki te pokazują jak ważną i potrzebną inicjatywą są działania prowadzone w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku, gdzie odnaleźć można wiele praktycznych treści, służących m.in przybliżeniu definicji przestępstwa oraz jego rodzajów, jak i  wskazówki dotyczące drogi prawnej, jaką należy podjąć, w przypadku jego zaistnienia: facebook.com/osrodekGliwice, oraz strony internetowej: osrodekpomocygliwice.com/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button