Sesja RM

Święto demokracji – sesje Rady Miasta

Rozpoczynamy kolejny cykl publikacji na Gliwice OdNowa, dotyczący sesji Rady Miasta.

Według nas jest to najważniejszy organ władzy samorządowej, a jego spotkania są świętem lokalnej demokracji. To podczas sesji RM nasi przedstawiciele decydują za nas o kluczowych miejskich sprawach. To Rada Miasta posiada domniemanie kompetencji (do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej). Rada Miasta uchwala uchwałę budżetową i decyduje o absolutorium dla Prezydenta.

Podstawowe informacje

 1. W Gliwicach wybieramy 25 radnych na pięcioletnią kadencję.
 2. Radni są przedstawicielami wszystkich mieszkańców, nie tylko swoich wyborców z okręgu wyborczego.
 3. Rada Miasta uchwala uchwałę budżetową i przyznaje absolutorium Prezydentowi.
 4. Rada Miasta kontroluje działalność Prezydenta, jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych gminy.
 5. Rada Miasta obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 6. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publiczne.
 7. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań.

Obowiązki i prawa Radnego

 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
 2. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
 3. W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
 4. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do prezydenta (Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania). Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

Sesje Rady Miasta
Informacje o wszystkich sesjach oraz uchwałach Rady Miasta publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gliwice (www.bip.gliwice.eu). Znajdziecie tam porządek obrad, projekty uchwał, wynik głosowań, zapis audio i wideo z przebiegu sesji. https://bip.gliwice.eu/samorzad/rada_miasta

Aktualny skład osobowy Rady Miasta Gliwice wraz danymi kontaktowymi:

(źródło danych: www.bip.gliwice.eu)

W kolejnych publikacjach będziemy szczegółowo analizować przebieg sesji Rady Miasta Gliwice. Przyjrzymy się frekwencji i aktywności radnych, głosowaniom, a także kontrowersjom towarzyszącym niektórym sesjom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button