KulturaŻycie Miasta

Zmiany w legalizacji pobytu oraz zatrudnianiu cudzoziemców

Z początkiem nowego roku planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw dotyczących cudzoziemców. Nowe przepisy mają ułatwić zatrudnianie cudzoziemców w Polsce oraz procedurę uzyskiwania zezwolenia na pobyt.

Jedną z największych zmian stanowi wydłużenie czasu, podczas którego możliwe będzie wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy. Oświadczenia te umożliwiają pracę w Polsce obywatelom sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Dotychczas oświadczenia o powierzeniu pracy umożliwiały cudzoziemcom wykonywanie pracy przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Dzięki zmianom w przepisach okres ten wydłużony zostanie do 24 miesięcy. Co więcej, wprowadzone zostanie również ułatwienie dla pracodawców polegające na wydłużeniu do 7 dni czasu na poinformowanie powiatowego urzędu pracy o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca – aktualnie pracodawcy muszą wypełnić ten obowiązek najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

Zgodnie z projektem ustawy kolejna zmiana zakłada rezygnację z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na rzecz wymogu otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca. Rozwiązanie to ma zniechęcić pracodawców do zatrudniania cudzoziemców na niepełny etat. Istotną zmianą będzie także uznanie, iż cudzoziemiec spełnia obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli będzie wynikało to z faktu zatrudnienia w Polsce.

Nowelizacja wprowadzi również możliwość zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany pracodawcy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, w ramach okresu ważności dotychczasowej karty pobytu. Procedura zmiany będzie prostsza niż standardowa procedura składania nowego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Cudzoziemiec nie będzie musiał ponownie dołączać fotografii, a także składać odcisków linii papilarnych, gdyż zmiana zezwolenia nie będzie wiązała się z wydaniem nowej karty pobytu. Obowiązek pisemnego zawiadomienia wojewody o utracie dotychczasowej pracy, w terminie 15 dni roboczych, zostanie uznany za spełniony, jeżeli cudzoziemiec w terminie tym złoży wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Opłata skarbowa z tego tytułu wynosić będzie 220 zł – połowę wysokości opłaty skarbowej, jaką uiścić należy, składając wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Ze względu na fakt, iż urzędy obciążone są ilością wniosków, a postępowania są długotrwałe, projekt ustawy przewiduje także szczególny tryb wydawania zezwoleń w postępowaniach, które zostały wszczęte przed 1 stycznia 2021 roku i pozostają nadal w toku. Przesłanki do uzyskania zezwolenia na pobyt będą mniej rygorystyczne – cudzoziemiec nie będzie musiał dołączać np. zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym czy opinii starosty.

Te oraz inne informacje dotyczące zmian w ustawach, przysługujących cudzoziemcom praw i obowiązków dowiedzieć można się korzystając ze wsparcia Silesian Multicultural Center, prowadzonego przez New Europe Foundation. Specjaliści pracujący w Ośrodku zarówno doradcy, jak i prawnicy odpowiedzą na każde pytanie, każdy z nich posługuje się językiem angielskim, polskim, ukraińskim, a także rosyjskim. W razie potrzeby przetłumaczenia ważnej dokumentacji związanej z zatrudnieniem, kwestiami prawnymi lub innymi ważnymi kwestiami każdy beneficjent może skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza.  Doradztwo prawne w Silesian Multicultural Center obejmuje szereg usług, takich jak – objaśnianie zasad i warunków, na jakich można znaleźć lokum oraz zatrudnienie, gdzie się udać i z jakimi dokumentami, pomoc w zakresie przygotowania niezbędnych pism. Oprócz tego zostając beneficjentem Ośrodka skorzystać można z pomocy psychologa, tłumacza, doradcy, wziąć udział w szkoleniach i spotkaniach. Silesian Multicultural Center działa przy ulicy Reymonta 22/2 w Katowicach, jak również w punktach terenowych. Więcej informacji na temat funkcjonowania Ośrodka znaleźć można na stronie: https://smc.bitrix24.site/

Projekt Silesian Multicultural Center realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz krajowy, finansowanego z Funduszy EOG przez Fundację New Europe Foundation.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button