Komisje RMKonsultacje społeczne

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 05.10.2021

Podczas Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 5 października poruszono temat dotacji z budżetu miasta Gliwice i programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Tatiana Marcinów, Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath, Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz, radny spoza składu Komisji Tomasz Tylutko, przedstawiciel Zielonej Stacji, przedstawiciel Gliwice Odnowa oraz mieszkańcy miasta.

Na komisji omawiano projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice na rok 2021 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przedstawiony projekt uchwały dotyczy udzielenia dotacji na wykonanie prac w ramach II etapu remontu dachu kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Kozielskiej. Kwota proponowanej dotacji wynosi 32 tys. zł. To już kolejna zmiana związana z dofinansowaniem tego projektu. Na I etap remontu dachu miasto Gliwice udzieliło dotacji w wysokości 150 tys. zł. Korekty kwot dotacji na sfinansowanie II etapu wynikają z zasady mówiącej, że suma dotacji z budżetu miasta, wkładu własnego oraz środków finansowych uzyskanych z innych źródeł, nie może przekroczyć 100% wartości inwestycji. Proboszcz parafii starał się o inne dotacje do remontu dachu i je uzyskał. Przestrzegając ww. zasady oraz trzymając się kosztorysu, uzasadnione jest zmniejszenie kwoty dotacji z budżetu miasta, bo gdyby pozostawić ją na założonym pierwotnie poziomie, to suma wszystkich środków (wraz z wkładem własnym) przekroczyłaby 100% wartości inwestycji.

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie wykazał się należytą starannością w trakcie przygotowywania wniosku i zapytała, jak wyglądają proporcje w zakresie przyznawania dotacji na prace restauratorskie dla obiektów sakralnych i dla tych innych, także zabytkowych.

Ostatnio Rada Miasta podejmuje uchwały dotyczące wsparcia dla inwestycji dotyczących tylko obiektów sakralnych.

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka wyjaśniła, że w mieście Gliwice obowiązuje uchwała, która określa zasady przyznawania tego rodzaju dotacji. Jest ona ogólna i dotyczy każdego obiektu zabytkowego. Od kilku lat widoczna jest tendencja składania wniosków o dotacje tylko przez parafie, ale prawo do takich działań mają wszyscy właściciele zabytkowych obiektów. Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Tatiana Marcinów potwierdziła, że uchwała ta obowiązuje od kilku lat i w tym czasie były przypadki złożenia wniosku dotyczącego obiektu zabytkowego, innego niż sakralny.

Omawiano również projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że jest zdegustowana treścią programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i przekazała swoje zastrzeżenia. Wskazane jest w nim, że głównym jego celem jest efektywna współpraca z organizacjami pozarządowymi. Jednak to jest oczywiste, a efektywne współdziałanie powinno być narzędziem, a nie celem samym w sobie. Cele to np. budowanie społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja społeczna itp.

Jak zauważyła Radna, w rozdziale 3 programu wskazane jest, że współpraca z samorządem miasta Gliwice odbywa się na zasadzie pomocniczości, co oznacza, że samorząd nie wyręcza obywateli oraz organizacji w sprawach, które mogą sami rozwiązać. Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że wstyd jej za taki zapis, bo oznacza to, że współpraca odbywa się w tych obszarach, w których miasto Gliwice ma na to ochotę. W zakresie trybu przyznawania dotacji także pojawiają się wątpliwości. Rozdział 6, w którym wskazuje się priorytetowe zadania publiczne, wypada bardzo blado, w porównaniu z zadaniami opisanymi w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi w innych miastach (np.
Katowicach).

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zaproponowała zdjęcie przedmiotowego projektu uchwały z porządku najbliższej sesji Rady Miasta i zadeklarowała, że jest gotowa pracować nad przygotowaniem uwag i przeprowadzeniem konsultacji. Prace należy przeprowadzić sprawnie i wypracować dokument, który będzie reprezentował odpowiedni poziom i nie będzie odbiegał od programów przygotowanych przez inne gminy w regionie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button